Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Δύο ενστάσεις του ΣΕΜΑ για το πιστοποιητικό και τις συνεργασίες στo ν/σ της IDD

Ξηρογιαννόπουλος

Με το σχέδιο νόμου για την IDD να μην έχει ακόμα κατατεθεί και την προθεσμία της εφαρμογής της οδηγίας για την 1η Οκτωβρίου να έχει εκπνεύσει, υπάρχουν σημεία στα οποία οι μεσίτες διεκδικούν αλλαγές, θέτοντας σαν προτεραιότητα την ορθή λειτουργία της αγοράς αλλά και την ανταγωνιστικότητά της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν και στο σχέδιο έχει γίνει σειρά προτάσεων από τη διαμεσολάβηση που έγιναν αποδεκτές, ωστόσο παραμένουν δύο βασικά “αγκάθια” : ο περιορισμός της έκδοσης πιστοποιητικών ασφάλισης μόνο στους μεγάλους κινδύνους, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο και η απαγόρευση συνεργασίας μεσιτών και πρακτόρων.

Με δεδομένο ότι το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμα κατατεθεί από το αρμόδιο υπουργείο ενδεχομένως να υπάρχει χρόνος για την υλοποίηση διορθωτικών κινήσεων, ώστε να μη δημιουργηθούν πρακτικά ζητήματα που θα λειτουργήσουν σαν τροχοπέδη στους μεσίτες.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση γύρω στα μέσα Νοεμβρίου στη Βουλή, όπου και εκεί θα δούμε εάν οι αρμόδιοι έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω παρεμβάσεις για να διασφαλίσουν την ομαλότητα στην ασφαλιστική αγορά.

Ο ΣΕΜΑ ωστόσο έχει καταστήσει τις θέσεις του γνωστές τόσο μέσα από υπόμνημα που κατέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 28 Ιουνίου όσο και μέσα από την επικοινωνία του με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Οι θέσεις του ΣΕΜΑ για το πιστοποιητικό και τη συνεργασία με τους πράκτορες*

Αναφορικά με τον περιορισμό της δυνατότητας έκδοσης Πιστοποιητικών Ασφάλισης (Cover Notes) μόνο στην περίπτωση ασφάλισης «Μεγάλων Κινδύνων» και μόνο όταν πρόκειται για επαγγελματία πελάτη. (άρθρο 4 παρ. 5)

• Ο νόμος κάνει αναφορά (βλ. πρώτο εδ. άρθρου 2 του ν.2496/97) σε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ασφαλιστική σύμβαση και τέτοιο θεωρείται διεθνώς και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης (Cover Note). Επισημαίνουμε ότι, η δυνατότητα αυτή, εξ ορισμού και εκ της διεθνούς ασφαλιστικής νομοθεσίας, δίνεται αποκλειστικά και μόνο στους Μεσίτες Ασφαλίσεων και είναι ένα από τα βασικά σημεία διαφοροποίησής της κατηγορίας αυτής σε σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες διαμεσολάβησης.

• Σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα ο επόπτης δεν ορίζει περιορισμούς στην έκδοση και αποστολή του Cover Note. Το Cover Note είναι από τα κύρια ασφαλιστικά μέσα που χρησιμοποιεί μόνο ο Μεσίτης Ασφαλίσεων προς τον πελάτη του ασφαλιζόμενο.

• Αντίστοιχα καμία ρύθμιση δεν προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για το κεκτημένο δικαίωμα των Μεσιτών Ασφαλίσεων να εκδίδουν Χρεωστικό και/ή Πιστωτικό Σημείωμα, ως παρακολούθημα του πιστοποιητικού ασφάλισης, με συνέπεια τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

• Θεωρούμε ότι ο παραπάνω περιορισμός, που δεν αποτελεί υποχρέωση προσαρμογής σε διάταξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (IDD) αλλά προσθήκη δυσμενή και άνευ αιτιολογίας στο Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να απαλειφθεί. Με αυτά τα περιοριστικά μέτρα, όσον αφορά την έκδοση Cover Note ο Έλληνας Mεσίτης Aσφαλίσεων καθίσταται πλήρως μη ανταγωνιστικός σε σχέση με τους Ευρωπαίους μεσίτες ασφαλίσεων.

• Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλισης (Cover Note) δεν θα πρέπει να έχει κανένα περιοριστικό μέτρο και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 θα πρέπει αντίστοιχα να τροποποιηθεί ως ακολούθως: <Κατά την τοποθέτηση κινδύνου ο Μεσίτης Ασφαλίσεων υποβάλει στις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις «συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης», στο οποίο αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της (αντ)ασφάλισης από τους ενδιαφερόμενους (αντ)ασφαλιστές, οι οποίοι βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου. Ο Μεσίτης λαμβάνοντας την έγγραφη αποδοχή του ασφαλιζόμενου κινδύνου από τις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δύναται να εκδίδει «πιστοποιητικό (αντ)ασφάλισης» (Cover Note) με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση, το οποίο παραδίδει στον πελάτη. Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων αντικαθιστά (εφόσον απαιτηθεί) το πιστοποιητικό (αντ)ασφαλιστικής κάλυψης χωρίς υπαίτια βραδύτητα με το (αντ)ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, ως παρακολούθημα του Πιστοποιητικού Ασφάλισης που εκδίδεται, ο Μεσίτης Ασφαλίσεων δύναται να εκδίδει Χρεωστικό και/ή Πιστωτικό σημείωμα (Debit & Credit Note)

Αναφορικά με τον περιορισμό Συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών Κατηγοριών Διαμεσολάβησης (άρθρο 4, παρ.7)

• Η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διαφορετικής ιδιότητας για την προώθηση και τοποθέτηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών κινδύνων κατ΄εντολή και με τη σύμφωνη γνώμη του εντολέα/πελάτη, δεν παραβλάπτει, με τη συνδρομή της την ουσιαστική εποπτεία του χώρου, ούτε την αξιούμενη διαφάνεια, ούτε την ανεξαρτησία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και το διακριτό ρόλο της κάθε βαθμίδας, αφού ακόμα και στην περίπτωση αυτή η διαμεσολάβηση ασκείται αποκλειστικά από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων, ενώ ο πράκτορας λειτουργεί ως συστήνων. Σύμφωνα δε με την πανευρωπαϊκά ισχύουσα πρακτική, στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης μέρους της προμήθειας του Μεσίτη στον συστήσαντα πράκτορα, ως προμήθεια σύστασης, αλλά και ως προμήθεια διατήρησης της ασφαλιστικής σύμβασης. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ως εξής: <Ο μεσίτης (αντ)ασφαλίσεων δύναται να τοποθετεί κινδύνους κατόπιν συστάσεως εκ μέρους ασφαλιστικών διαμεσολαβητών άλλης κατηγορίας με τη σύμφωνη γνώμη του προς ασφάλιση προσώπου, έναντι εκχωρήσεως προς τον συστήσαντα διαμεσολαβητή του συμφωνουμένου μέρους της προμήθειας του μεσίτη>

• Επίσης στο υπό διαβούλευση τελικό Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη/ρύθμιση αναφορικά με την λειτουργία στην Ελλάδα εκείνων των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξουσιοδοτούν, μέσω ειδικών συμβάσεων, μεσίτες ασφαλίσεων, προκειμένου να προωθήσουν τα ασφαλιστικά προϊόντα τους στην τοπική αγορά (Cover Holders). Για την λειτουργία των παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να ληφθεί ειδική πρόνοια, με την προσθήκη στο άρθρο 4 του Σχεδίου Νόμου, νέας παραγράφου με το εξής περιεχόμενο: <Επιτρέπεται η συνεργασία μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων με ασφαλιστικό πράκτορα για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης για την οποία ο μεσίτης ενεργεί με την ιδιότητα του ανταποκριτή, μέσω ειδικής σύμβασης εξουσιοδότησης>

• Με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζεται στην πράξη η λειτουργία εκείνων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξουσιοδοτούν, μέσω ειδικών συμβάσεων, μεσίτες ασφαλίσεων, προκειμένου να προωθήσουν τα ασφαλιστικά προϊόντα τους στην τοπική αγορά. Επιτρέποντας στους μεσίτες τη συνεργασία με τους πράκτορες στην συγκεκριμένη περίπτωση και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ύπαρξη ειδικής σύμβασης εξουσιοδότησης μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και μεσίτη ασφαλίσεων – binding authority agreement) αναγνωρίζεται σε αυτές τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το δικαίωμα να προωθήσουν στην τοπική αγορά τα προϊόντα τους, κάνοντας χρήση των ίδιων καναλιών που διαθέτουν και οι λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή τόσο μέσω μεσιτών όσο και μέσω πρακτόρων. Με τη ρύθμιση αυτή καθιερώνονται ίδιοι κανόνες λειτουργίας για όλες της ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως καθεστώτος λειτουργίας τους.

*Τα παραπάνω αναγράφονται λεπτομερώς στα Υπομνήματα που ο ΣΕΜΑ έχει υποβάλει στο στάδιο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (11.01.2018 / Αρ. Πρωτ: 28) και της Διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου (28.06.2018 / Αρ. Πρωτ: 35)

 

 


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Δύο ενστάσεις του ΣΕΜΑ για το πιστοποιητικό και τις συνεργασίες στo ν/σ της IDD! https://www.insurancedaily.gr/dyo-enstasis-tou-sema-gia-pistopiitiko-ke-tis-synergasies-sto-n-s-tis-idd/