ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Αξιολόγηση Κινδύνων & Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων

Seminar

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η οργάνωση των προηγούμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, EIAS Certified Specialist in Risk Underwriting and Claims Management, P & C, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, και αυτή τη χρονιά, την πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού, επικαιροποιημένου, εμπλουτισμένου και πλέον σύγχρονου κατά τα θεματικά του αντικείμενα.

Περιγραφή και Θεματολογία

H σωστή αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων, η τεκμηριωμένη εκτίμηση των πιθανοτήτων επέλευσής τους και η ορθή διαχείριση των πρωτοκόλλων αποζημιώσεων, στις περιπτώσεις επέλευσης των κινδύνων και πρόκλησης ζημιών, αποτελούν ακρογωνιαίους «λίθους» της εύρυθμης λειτουργίας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και της μελλοντικής τους προοπτικής. Μάλιστα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα προαναφερόμενα αντικείμενα έχουν αναδειχθεί και οργανωθεί σε τομείς ύψιστου ενδιαφέροντος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα τους και αποτελούν βασικές υποχρεώσεις του πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσής τους.

Σε αυτή την έννοια, τα Στελέχη των Ασφαλιστικών Εταιρειών είναι καλό να έχουν υψηλή αίσθηση των προαναφερόμενων αντικειμένων, ενώ τα Στελέχη που εξειδικεύονται στα αντικείμενα αυτά, χρειάζεται διαρκώς να επικαιροποιούν την τεχνογνωσία τους και να την εμπλουτίζουν με τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις Risk Assessment, Risk Underwriting και Claims Management, ώστε να προστατεύουν τους εργοδοτικούς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από σημαντικούς κινδύνους.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών διαχρονικά συμβάλει προς αυτές τις κατευθύνσεις και στο πλαίσιο αυτού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του, επιδιώκει πάντοτε να προσφέρει την πλέον σύγχρονη, θεωρητική και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία Αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και Αποζημιωτικής Πολιτικής, προς όφελος των ενδιαφερόμενων Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, εστιάζει το ενδιαφέρον του και το θεματολόγιο του στην Αξιολόγηση Κινδύνων και στην Πολιτική Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:

Πηγές Κινδύνων, Ορισμός και Είδη Κινδύνων
Καθαροί και Κερδοσκοπικοί Κίνδυνοι
Στατικοί και δυναμικοί κίνδυνοι
Γενικευμένοι και Ειδικοί κίνδυνοι
Μέτρηση κινδύνων, Υποκειμενικός και Αντικειμενικός κίνδυνος
Χαρακτηριστικά κινδύνου
Φυσικός και Ηθικός κίνδυνος
Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών
Μέθοδοι αντιμετώπισης κινδύνων
Η Ασφάλιση ως μέθοδος αντιμετώπισης κινδύνων
Σύγχρονες Αρχές γενικών ασφαλίσεων
Ορισμός Underwriting
Οι Νέες τεχνολογίες ως «εργαλεία» Underwriting
Αποδοχή ή απόρριψη κινδύνων
Στατιστικοί Δείκτες που χρησιμοποιούνται
Τιμολόγηση Ασφαλίστρων
Συστατικά μέρη Ασφαλίστρου
Λειτουργία Τεχνικού Ασφαλίστρου
Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τιμολόγηση
Υπασφάλιση και Υπερασφάλιση
Αναλογικός Κανόνας
Ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο
Ορισμός και Είδη Απαλλαγής
Συνασφάλιση, Διαδοχική και Διπλή Ασφάλιση
Η Αντασφάλιση και τα πλεονεκτήματα της
Μορφές Αντασφαλιστικών Συμβάσεων
Ανταγωνισμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ικανοποίηση και Διατήρηση Πελατών
Είδη Γενικών Ασφαλίσεων
Εκχώρηση Δικαιωμάτων, Υποκατάσταση και Επανείσπραξη
Διαχείριση Όγκου και πολυπλοκότητας αποζημιώσεων
Διακίνηση πληροφοριών μεταξύ αποζημιώσεων και Underwriting
Συμμόρφωση Αποζημιώσεων με κείμενους Νόμους και Κανονισμούς
Εκτίμηση Αποθεμάτων Εκκρεμών Ζημιών
Ανάλυση Run-off Αποθεμάτων Αποζημιώσεων
Ασφαλιστική Απάτη κατά την ανάληψη και αποζημίωση και τεχνικές αντιμετώπισης της
Βασικές Αρχές Διαπραγματεύσεων κατά τον Διακανονισμό Αποζημιώσεων.
Βασικά Στοιχεία Κλάδων: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Reporting

Σε ποιους απευθύνεται

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που τα εργασιακά τους καθήκοντα αφορούν σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και εμπειρίες Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.

β. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εξειδικεύονται στην Ανάληψη Κινδύνων και στον Διακανονισμό Ζημιών και Αποζημιώσεων και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους και να εμβαθύνουν ακόμη πιο πολύ στις παραμέτρους, τις εξελίξεις και τις τάσεις των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος.

γ. Στελέχη των τομέων Αντασφάλισης και Risk Management των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και Πραγματογνώμονες, που επιθυμούν να έχουν ευρεία «εικόνα» των παραγόντων Risk Assessment, Risk Underwriting και Claims Management Γενικών Ασφαλίσεων.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Προϊόντων Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν, δια των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις βάσεις ανάπτυξης των επιδόσεών τους.

ε. Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Αναλογιστικών Τμημάτων, Νομικών Υπηρεσιών, Marketing και Product Development που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους επί των αντικειμένων των Γενικών Ασφαλίσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.

στ. Νέα Στελέχη και Ενδιαφερομένους να ωθήσουν την καριέρα τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων.

ζ. Στελέχη Τραπεζών, που χειρίζονται Ασφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την ασφαλιστική τους τεχνογνωσία.

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής του Προγράμματος είναι ο Γιώργος Σπαντιδάκης, Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN (Non-Life Claims και Motor Line Business Manager). Ο κ. Σπαντιδάκης διαθέτει υπέρ 20ετή Διευθυντική εμπειρία Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, είναι Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, Μέλος της Δ.Ε. του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής και Μέλος Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε). Ο κ. Σπαντιδάκης έχει παρουσιάσει πλειάδα τεχνικών εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο.

Προνομιακές Παροχές

Παρέχονται έκπτωση προεγγραφής 30%, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + sixteen =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΕΙΑΣ: Αξιολόγηση Κινδύνων & Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων! https://www.insurancedaily.gr/ias-axiologisi-kindynon-apozimioseon-genikon-asfaliseon/