Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ίδρυση ενός παρατηρητηρίου για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού

Stethoscope

Παρατηρητήριο για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και αναμόρφωση του τρόπου καταγραφής των δημόσιων δαπανών για τις δράσεις πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, προβλέπονται μεταξύ άλλων στο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλλουν τυχόν προτάσεις ή τροποποιήσεις ως τις 10/6/19, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydy@moh.gov.gr.

Παρατηρητήριο Υγείας

Το σχέδιο αναφέρει ότι επιδημιολογικές μελέτες σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι απέναντι στην ασθένεια και τον θάνατο. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που σχετίζονται με τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, είναι το εισόδημα, η εκπαίδευση, η εργασιακή και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Σήμερα, υπό την πίεση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ο κίνδυνος για περαιτέρω επιδείνωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ανισότητες όχι μόνο στην κατάσταση της υγείας, αλλά και στην πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Έτσι, η ίδρυση ενός παρατηρητηρίου για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική κάλυψη υγείας με κατάλληλη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα υγείας.

Οι στόχοι του παρατηρητηρίου θα είναι να παρέχει πληροφορίες, δεδομένα και εκτιμήσεις σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, καθώς και την εφαρμογή των πολιτικών υγείας για την άμβλυνση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας της υγείας.

To παρατηρητήριο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία ενός ακαδημαϊκού οργάνου, με εμπειρία στην έρευνα για τις υπηρεσίες υγείας και με εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς: α) δημόσια υγεία, β) κοινωνικές ανισότητες και προσδιοριστικοί παράγοντες κοινωνικών ανισοτήτων, γ) πολιτικές υγείας.

Θα οριστούν δείκτες που θα παρακολουθούνται με βάση τις επικρατούσες συνθήκες και θα γίνεται υποχρεωτική μέτρηση των δεικτών που ορίζονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες σε περιφερειακό επίπεδο και (εφόσον είναι διαθέσιμα τα δεδομένα, σε νομαρχιακό επίπεδο) και γνωστοποίηση των δεικτών στο Παρατηρητήριο για την σύνταξη μελετών και προτάσεων, όχι μόνο σε επίπεδο επικράτειας, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Στις εργασίες του Παρατηρητηρίου θα περιλαμβάνονται:

 • Συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της εφαρμογής πολιτικών υγείας
 • Συστηματική έρευνα για τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας, συγκριτική ανάλυση και δημοσίευση των σχετικών στατιστικών δεδομένων, τάσεων και δεικτών
 • Συστηματική έρευνα και καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας
 • Επιστημονική υποστήριξη των φορέων για θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας της υγείας
 • Εξαγωγή των προτάσεων πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Καταγραφή και περιοδική επανεξέταση των αποτελεσμάτων των προτεινόμενων δράσεων και πολιτικών που σχετίζονται με τους στόχους του Παρατηρητηρίου
 • Δημοσίευση των εθνικών εκθέσεων για την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τους στόχους του Παρατηρητηρίου
 • Συγκριτική αξιολόγηση και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας σε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και άλλες εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις, σχετικές με τους στόχους του Παρατηρητηρίου
 • Ενημέρωση των δεικτών προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις επικρατούσες συνθήκες
 • Δημιουργία εργαλείων πληροφόρησης και βάσης δεδομένων για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων και της εξέλιξης των δεικτών.

Στο χρονοδιάγραμμα, σημειώνεται ότι το Παρατηρητήριο θα μπορούσε να βρίσκεται σε λειτουργία εντός 8-12 μηνών από την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου.

Πηγή: Healthmag.gr


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 6 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ίδρυση ενός παρατηρητηρίου για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού! https://www.insurancedaily.gr/idrysi-enos-paratiritirioy-gia-ti-vel/