Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Micro Insurance στην Ελλάδα;


Θα μπορούσαν οι ασφαλίσεις που απευθύνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με έρευνα της KPMG ναι, υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις και τον αναγκαίο σχηματισμό και την κουλτούρα δόμησης των συγκεκριμένων προιόντων.

Εκτιμάται ότι περίπου 4 δις άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με εισόδημα κάτω των 4 δολαρίων την ημέρα. Κυρίαρχη θέση σε αυτά τα προϊόντα κατέχουν η ασφάλιση ζωής (ισόβια, μικτή) και η ασφάλιση μικρό-δανείων και ακολουθούν η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, η ασφάλιση υγείας και η ασφάλιση περιουσίας.

Κύριοι διανομείς είναι οικονομικοί micro-οργανισμοί MFI (Microfinance Ιnstitutions), τράπεζες, διαμεσολαβητές και διάφοροι οργανισμοί (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις μεταφοράς χρημάτων, εργατικά σωματεία, μη κυβερνητικοί οργανισμοί). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 οι ασφαλισμένοι με προϊόντα micro insurance ανήλθαν παγκοσμίως σε 263 εκατομμύρια.

Στο εύλογο ερώτημα για το εάν ασφαλιστικά προϊόντα και πρακτικές χωρών με υψηλά ποσοστά πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας είναι εφαρμόσιμα στην Ελλάδα, η KPMG θεωρεί ότι με την κατάλληλη προσαρμογή, οι βασικές αρχές του micro insurance μπορούν αφενός να δώσουν ώθηση στην αγορά επιτρέποντας τη διείσδυση σε μεγαλύτερο πληθυσμό και αφετέρου να συνεισφέρουν στην εκλογίκευση του κόστους και του κινδύνου, μέσω της αξιοποίησης/ ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων.

Εξίσου σημαντική είναι και η αλλαγή κουλτούρας των ασφαλιστικών εταιρειών για δημιουργία προϊόντων που καλύπτουν τις σημερινές πιεστικές ανάγκες των Ελλήνων, εν δυνάμει καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων.

Προσέγγιση και στόχοι

Διερεύνηση σχετικά με την ύπαρξη πληθυσμιακών ομάδων για τις οποίες θα ήταν ελκυστικά τα micro insurance προϊόντα. Στόχος είναι η κατανόηση των αναγκών του πληθυσμού ώστε να αναπτυχθούν κατάλληλα οικονομικά προϊόντα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να αγνοούνται οι αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι.

Στρατηγικά, εκτός από τον εντοπισμό των εν δυνάμει ασφαλιστέων ομάδων, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο και τα κανάλια διανομής, διαφήμισης και εξόδων ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο χαμηλό ασφάλιστρο.

Στοχεύοντας στις συνέργειες με φορείς (δημόσιο, συνεταιρισμούς, οργανισμούς) προσεγγίζεται ο καταναλωτής με βάση το πραγματικό του όφελος (ασφάλιστρο αντιπροσωπευτικό του πραγματικού κινδύνου).

 

Αναγκαία βήματα  

  • Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων που επιτυγχάνεται μέσω της διαμόρφωσης πλαισίου διακυβέρνησης, ανάπτυξης διαδικασίας αναφοράς και δοκιμής ποιότητας βάσει της οποίας θα ελέγχεται η διασφάλιση ακρίβειας, επάρκειας και καταλληλότητας δεδομένων.  Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων που θα περιλαμβάνει πολιτικές, διαδικασίες και αναφορές.
  • Ανάπτυξη προϊόντων που θα βασίζεται στη στατιστική ανάλυση της αγοράς για τον κατάλληλο σχεδιασμό προϊόντων από αναλογιστικής πλευράς εξετάζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη συνεργασίας/συμμετοχής των αντασφαλιστών.
  • Ενέργειες για τη συμμόρφωση με Solvency II, IFRS και εθνική νομοθεσία. Κατάρτιση προετοιμασίας φακέλου προς την εποπτική αρχή για έγκριση των νέων προϊόντων. Ανάπτυξη στρατηγικής: αλλαγή κουλτούρας, καθορισμός στόχων βάσει των αναγκών των πελατών, μάρκετινγκ, κατάλληλα κανάλια διανομής, διαχείριση ζημιών.
  • Σχεδιασμός βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων βημάτων για την επίτευξη κάθε στόχου. Προώθηση πιλοτικού προϊόντος και τεχνική υποστήριξη.

1 Comment

1 Σχολιο

  1. Χρήστος Σταυριδης

    Jan 27, 2017 at 4:45 PM

    Δυστυχώς δεν έχει ακόμη γίνει κατανοητό από τους αρμόδιους φορείς , οτι το αίτιο που εμποδίζει την αγορά μας να φτάσει τον εφικτό στόχο των 20 δις δεν είναι ούτε το διαθέσιμο προς επένδυση εισόδημα, ούτε η έλλειψη κατάλληλων ασφαλιστικών ή επενδυτικών προϊόντων αλλά το επίπεδο ασφαλιστικής παιδείας.

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Micro Insurance στην Ελλάδα;! https://www.insurancedaily.gr/micro-insurance-stin-ellada/