Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2013

mononews.gr

mitera_ygeia– Οι επιδόσεις του Ομίλου εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση,

– Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν κέρδη ύψους € 15,5 εκατ. έναντι κερδών € 11 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012,

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες καταγράφουν κέρδη € 0,5 εκατ. έναντι ζημιών € 3,8 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012,

– Η Μητρική Εταιρεία διατηρεί τα έσοδα της στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 στα € 72,6 εκατ. παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της χώρας,

– Η Μητρική Εταιρεία παρουσιάζει σημαντικά λειτουργικά κέρδη ύψους € 13,3 εκατ., καταγράφοντας αντίστοιχα υψηλό περιθώριο κερδοφορίας 18,3% (EBITDA margin).

Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του 1ου εξαμήνου του 2013 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ), μέλος του Ομίλου ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Κύκλος Εργασιών: Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 121,5 εκατ., έναντι € 123,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ ανήλθε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2012 στα € 72,6 εκατ.

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων & Αποσβέσεων (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 40,9% και διαμορφώθηκαν σε € 15,5 εκατ., έναντι κερδών € 11,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε € 13,3 εκατ., καταγράφοντας περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 18,3% έναντι κερδών € 13 εκατ. και περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 17,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων: Για το 1ο εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε κέρδη προ φόρων στα € 0,5 εκατ., έναντι ζημιών € 3,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2012. Το ΥΓΕΙΑ περιόρισε τα κέρδη προ φόρων στα € 1,4 εκατ. έναντι κερδών € 5,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012 λόγω κυρίως των ζημιών από την πώληση της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων του ΥΓΕΙΑ διαμορφώνονται σε κέρδη € 6 εκατ. έναντι κερδών 5,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας: Ο Όμιλος το 1ο εξάμηνο του 2013 περιόρισε τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα € 3,5 εκατ., έναντι ζημιών € 4,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους € 3,1 εκατ., έναντι κερδών € 3,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της πώλησης της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ και της εφάπαξ επίδρασης του αναβαλλόμενου φόρου από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το 1ο εξάμηνο του 2013 σε κέρδη € 3,3 εκατ. έναντι κερδών € 3,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

*Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται η πώληση της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ καθώς επίσης και λοιπά έκτακτα έξοδα που συνδέονται με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 5 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2013! https://www.insurancedaily.gr/omilos-ygia-apotelesmata-1ou-examino/