Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ειδήσεις & Νέα

Τι προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας στην Οδική βοήθεια

αυτοκίνητα στο δρόμο σε κ΄λινηση

Τον Ιούνιο του 2018 η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών δημο- σίευσε τον Κώδικα Δεοντολογίας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας. Σε αυτόν αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις και οι γενικές αρχές των ασφαλιστικών εταιρειών Βοηθείας – μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, που εκτός των άλλων δραστηριοτήτων Βοηθείας, παρέχουν και υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας.

Αρχές & Δεσμεύσεις

1. Ως ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., δεσμευόμα- στε και στηρίζουμε απόλυτα τις αξίες και τα πρότυπα συμπερι- φοράς που υιοθετεί ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ασφαλιστικών Εταιριών – Μελών της Ε.Α.Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε την υιοθέτηση εταιρικών κανό- νων και αρχών που προάγουν την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας, την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, την επίδειξη υψηλού επαγγελμα- τικού ήθους στις σχέσεις μας με όλους τους συνεργάτες μας, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και μη, το σεβασμό των δημόσιων αρχών και την κοινωνική υπευθυνότητα.

2. Ως Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οδικής Βοήθειας είμαστε σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές, επιδιώκοντας μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους, εξομαλύνοντας τις επιπτώσεις από τα μικρά ή μεγάλα απρόοπτα που καλούνται εκτάκτως να αντιμε- τωπίσουν στη ζωή τους. Aναγνωρίζοντας ότι η εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους καταναλωτές πολίτες σε καθημερινή βάση, είναι παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών και στην προώθηση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλι- σης, δεσμευόμαστε επιπλέον για τα ακόλουθα:

• να διασφαλίζουμε την εικοσιτετράωρη (24ωρη) λειτουργία της επιχείρησής μας, τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες το χρόνο,

• να παρέχουμε άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες οδικής βοή- θειας προς τους ασφαλισμένους, δεδομένων των εκάστοτε κυκλοφοριακών, καιρικών και γεωγραφικών συνθηκών,

• να παρέχουμε υπηρεσίες οδικής βοήθειας προς τους ασφα- λισμένους μας σε όλη την ελληνική επικράτεια, ή και σε χώρες του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας δίκτυο αλλά και εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό συνεργασίες

• να χρησιμοποιούμε προσωπικό κατάλληλο για τις υπηρε- σίες που προσφέρουμε και να μεριμνούμε για τη συνεχή εκπαίδευσή του, • να χρησιμοποιούμε σε μόνιμη βάση οχήματα, εξοπλισμό και υποδομές που διασφαλίζουν την αποτελεσματική εξυ- πηρέτηση των ασφαλισμένων μας και την παροχή υπηρε- σιών υψηλής ποιότητας,

• να υιοθετούμε πολιτικές παρότρυνσης στην καινοτομία και εφευρετικότητα με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχό- μενων υπηρεσιών μας,

• να προστατεύουμε με κάθε δυνατό μέσο τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων, προσαρμόζοντας τη λει- τουργία μας στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,


• διαθέτουμε μηχανισμούς μέτρησης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών μας και να λειτουργούμε σε συνεχή βάση με γνώμονα τη βελτίωση των δεικτών προς όφελος των ασφαλισμένων μας,

• να διαθέτουμε Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας έναντι κινδύνων που θα μπορούσαν να ανακόψουν τη συνεχή λει- τουργία της επιχείρησης.

3. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οδικής Βοηθείας, μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., δεσμευόμαστε τέλος να εφαρμόζουμε πιστά τους Κώδικες Ηθικής και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των ομίλων μας, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των στελεχών μας και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και συμπεριφο- ράς αυτών, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Απριλίου 2019


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 7 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Τι προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας στην Οδική βοήθεια! https://www.insurancedaily.gr/ti-provlepei-o-kodikas-deontologias-s/