Κοινωνική Ασφάλιση

Αυτασφάλιση… reloaded


ika6

Η επαναφορά του μέτρου της αυτασφάλισης θα αποτελούσε «σημαντικό αντικίνητρο προκειμένου να αποφεύγονται οι απολύσεις», σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη.

Το δρόμο της επιστροφής φαίνεται πως θα πάρει το δικαίωμα της «αυτασφάλισης» όσων εργαζομένων απολύθηκαν μεταξύ 55 – 64 ετών, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Δημήτρη Στρατούλη.

Το δικαίωμα αυτασφάλισης, το οποίο είχε θεσπιστεί το 2011 και καταργήθηκε τον Μάρτιο του 2014 προέβλεπε πως εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών οι οποίοι απολύονται και εξακολουθούν να είναι άνεργοι μπορούν να αυτασφαλιστούν εντός δύο μηνών αφού απολύθηκαν.

Ο εργοδότης, δηλαδή, που τους απόλυσε υποχρεούται να καταβάλλει:

α) Το 50% του κόστους της αυτασφάλισής τους για χρονικό διάστημα μέχρι τριών χρόνων.

β) Το 80% του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρωμένων έως 64 ετών, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια. Εξάλλου το 2014 είχε καταργηθεί η υποχρέωση του ΟΑΕΔ να καταρτίζει και να υλοποιεί ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη η επαναφορά αυτού του μέτρου θα αποτελούσε «σημαντικό αντικίνητρο προκειμένου να αποφεύγονται οι απολύσεις» αλλά και να υπάρξει «αποτροπή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων».

Η νομοθεσία (άρθρο 66 του Ν.3996/2011 όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 74 του Ν.3863/2010) για το δικαίωμα αυτασφάλισης προέβλεπε επακριβώς τα ακόλουθα:

«Εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, και εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετέχει ο πρώην εργοδότης − καταγγέλλων τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με:

α) το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών συμπληρωμένων έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι τρία χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

β) το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι τρία χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − 2 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Αυτασφάλιση… reloaded! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%b7-reloaded/