ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Fitch: Είναι απειλή οι νέοι διεθνείς κανονισμοί για τις ασφαλιστικές;

waves

Ocean storm

Κρίσιμα θα είναι τα επόμενα χρόνια για τις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εν όψει προσαρμογής τους στο νέο εποπτικό καθεστώς, τη νέα Οδηγία Solvency II, και τα νέα κεφαλαιακά πρότυπα της IAIS. Πάντως, η Fitch Ratings σε πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει ότι οι νέοι διεθνείς κανονισμοί οι οποίοι τίθενται σε εφαρμογή τα επόμενα χρόνια δεν αποτελούν απειλή για τον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης.

Η έκθεση συγκεκριμένα διαπιστώνει ότι αρκετές ασφαλιστικές είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, όμως, τυχόν νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το κόστος των κεφαλαίων και την ανταγωνιστικότητα εταιρειών αυτών. Ωστόσο, καθώς οι μεγάλες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές υπόκεινται ήδη σε καλή οργάνωση, τα οφέλη από τις σταδιακές βελτιώσεις στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων υπερτερούν των δαπανών που συνδέονται με το φόρτο εργασίας όσον αφορά το κανονιστικό – εποπτικό πλαίσιο.

Βασική ανησυχία των ασφαλιστικών είναι το ότι οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου. Οι τράπεζες έχουν υπό την κατοχή τους μακροπρόθεσμα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, αλλά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ οι ασφαλιστικές διακρατούν μακροπρόθεσμα – εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία και σταθερά – μακροπρόθεσμες ταμειακές εισροές.

Επίσης οι δραστηριότητες των παραδοσιακών ασφαλιστικών μπορούν να επιλυθούν με διαδικασίες «run-off» ή με μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων. Ως αποτέλεσμα η Fitch εκτιμά ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες τείνουν να έχουν λιγότερο συστημικό κίνδυνο στην ευρύτερη αγορά συγκριτικά με τις τράπεζες. Από την άλλη, οι μη – παραδοσιακές δραστηριότητες των ασφαλιστικών ενέχουν τον μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο, όπως τα παράγωγα, και τα σύνθετα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις.

Τα προϊόντα αυτά μπορεί να μεταβάλλουν το προφίλ κινδύνου των ασφαλιστικών, καθιστώντας τα πιο απέναντι σε βραχυπρόθεσμους κινδύνους.

Στο κομμάτι αυτό εστιάζει την προσοχή η Διεθνής Ένωση Ασφαλιστικής Εποπτείας (IAIS) ενώ η Fitch εκτιμά ότι οι διεργασίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των Παγκοσμίων Συστημικών Ασφαλιστικών (G-SIIs) θα πρέπει να αντισταθμίσουν ορισμένους κινδύνους. Ήδη οι Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές έχουν εκπονήσει σχέδια για την υλοποίηση του Solvency II.

Επιπρόσθετα, οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις στα πλαίσια των Higher Loss Absorbency (HLA) μπορεί να δημιουργήσουν πεδίο διαμάχης με αυτές του Solvency II, ωστόσο επί της παρούσης παραμένει ασαφές το ποιο πλαίσιο θα είναι πιο δαπανηρό. Η ανακολουθία αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα σε περίοδο δυσχερών οικονομικών καταστάσεων, όταν στα μοντέλα αυτά σημειωθούν αποκλίσεις.

Το χρονοδιάγραμμα της IAIS σε συνεργασία με το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (FSB) για την υλοποίηση των νέων κανονισμών είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με την Fitch ότι ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες παραβλέπονται ή θα υπάρξουν στην πορεία σοβαρές απρόβλεπτες συνέπειες.

Πάντως, η Fitch προβλέπει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της IAIS, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την εφαρμογή του Solvency II.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − three =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Fitch: Είναι απειλή οι νέοι διεθνείς κανονισμοί για τις ασφαλιστικές;! https://www.insurancedaily.gr/fitch-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ae-%ce%bf%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9/