Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Γιατί η ΤτΕ απέρριψε την εξαγορά της Credit Agricole από τη Euroins


Η εποπτική αρχή με απόφασή της απέρριψε την εξαγορά του 100% των μετοχών της Credit Agricole Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία από την Euroins.

του Νίκου Μωράκη

Στη συνεδρίαση που έκανε τη Δευτέρα η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων αποφάσισε να μην δεχτεί την πρόταση της Euroins καθώς η στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου, όπως, αναφέρεται βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον εξωτερικό δανεισμό και σε ενδοομιλικές μεταξύ των εταιρειών συναλλαγές.

Ταυτόχρονα οι δανειακές υποχρεώσεις του υποψήφιου αγοραστή, του Ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικής χρηματοοικονομικής πίεσης για την εξυπηρέτηση των ληφθέντων δανείων.

Τέλος η ΤτΕ αιτιολογεί την απόφασή της και με το γεγονός ότι η Euroins έχει “ανεπιφύλακτη παροχή εγγύησης μεγάλου ποσού προς τον βασικό του μέτοχο, «Eurohold Bulgaria AD», για τα ομόλογα εκδόσεως του τελευταίου” που την καθιστούν “σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας”, ενώ την ίδια στιγμή “δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία στις δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωή”.

Η αρχή αιτιολογεί την απόφασή της με το ακόλουθο κείμενο:

1. Το επιχειρηματικό υπόδειγμα και η στρατηγική ανάπτυξης του Υποψήφιου Αγοραστή, του Ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον εξωτερικό δανεισμό ως και σε ενδοομιλικές μεταξύ των εταιρειών του εν λόγω Ομίλου συναλλαγές. Η εν λόγω στρατηγική, αντί να στραφεί στην διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων, με την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων των τελευταίων ετών της μεγαλύτερης επένδυσης του Υποψήφιου Αγοραστή, δηλαδή της θυγατρικής του ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών στην Ρουμανία με την επωνυμία «Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A.», εστράφη κατά μη συνετή, κατά την κρίση μας, επιλογή διακυβέρνησης στην εισαγωγή του Υποψήφιου Αγοραστή σε νέες, μη ώριμες και θεσμικά μη ισοδύναμες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλιστικές αγορές, γεγονός που συνεπάγεται την μη ικανοποίηση του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων 12.3 και 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017,

2. Ο συνολικός δανεισμός του Υποψήφιου Αγοραστή, του Ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικής χρηματοοικονομικής πίεσης για την εξυπηρέτηση των ληφθέντων δανείων, οι οποίες εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τον Υποψήφιο Αγοραστή αλλά και τους μετόχους του για την παροχή μακροχρόνιας στήριξης στην υπό εξαγορά Εταιρεία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ασφαλίσεων ζωής που η τελευταία έχει αναλάβει, ώστε και εξ αυτού του λόγου να μην ικανοποιείται επίσης το κριτήριο της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 12.3, 12.9 και 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01), στις οποίες ωσαύτως παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017,

3. Η ανεπιφύλακτη παροχή εγγύησης μεγάλου ποσού του Υποψήφιου Αγοραστή προς τον βασικό του μέτοχο, «Eurohold Bulgaria AD», για τα ομόλογα εκδόσεως του τελευταίου, το ποσό των οποίων χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Υποψήφιου Αγοραστή, άγουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 2015/35, τον Υποψήφιο Αγοραστή σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, ώστε και για τον λόγο αυτόν να μην ικανοποιείται το κριτήριο της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του νόμου 4364/2016, λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων 12.3, 12.9 και 13.7 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) στις οποίες ως ανωτέρω παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017,

4. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία στις δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, δηλαδή των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά Εταιρείας, πράγμα το οποίο συμπεραίνεται και από το πρόγραμμα δραστηριότητας που υπέβαλε για την τελευταία στην Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο σε συνδυασμό με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της Εταιρείας, δεν παρίσταται ρεαλιστικό και ως εκ τούτου δεν διασφαλίζει το μέλλον και την υγιή προοπτική της Εταιρείας, ώστε επιπλέον και εξ αυτού του λόγου να μην ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, σε συνδυασμό με την παράγραφο 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) κατά παραπομπή από το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Γιατί η ΤτΕ απέρριψε την εξαγορά της Credit Agricole από τη Euroins! https://www.insurancedaily.gr/giati-tte-aperripse-tin-exagora-tis-credit-agricole-apo-ti-euroins/