Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Όμιλος Υγεία – Αποτελέσματα 2013

ygeia.gr

omilos-yUgia

  • Η μονομερής, από πλευράς Δημοσίου, υποχρέωση εφαρμογής, δια νόμου, κυβερνητικών αποφάσεων μηχανισμών αυτόματης Η επιστροφής και εκπτώσεων (ήτοι του claw-back και του rebate), επηρέασαν τα αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Ωστόσο οι συγκρίσιμες προσαρμοσμένες λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν αξιοσημείωτη βελτίωση,
  • Τα ενοποιημένα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν κέρδη ύψους € 21,6 εκ. έναντι κερδών € 15,1 εκ. το 2012 καταγράφοντας αύξηση 43,5%,
  • Οι συγκρίσιμες προσαρμοσμένες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα €231,7 εκ. παρουσιάζοντας οριακή ετήσια μείωση 2,6% παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας,
  • Οι συνεργαζόμενες τράπεζες παραμένουν και εμπράκτως αρωγοί στην προσπάθεια του Ομίλου για εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και ισχυρής χρηματοοικονομικής διάρθρωσης.

Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2013 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2012, κυρίως λόγω της εφαρμογής των κυβερνητικών αποφάσεων για το μηχανισμό επιστροφής rebate και clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167).

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2013, ανήλθε σε €231,7 εκ. σημειώνοντας οριακή μείωση 2,6% έναντι €237,9 εκ. το 2012. Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του 2013, ανήλθε σε €203,7 εκ. σημειώνοντας μείωση 14,4% έναντι €237,9 εκ. το 2012.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 43,5% και ανήλθαν στα €21,6 εκ. έναντι κερδών €15,1 εκ. το 2012. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές ύψους -€6,4 εκ. έναντι κερδών €13,3 εκ. το 2012.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα -€11,5 εκ. το 2013 έναντι ζημιών -€4 εκ. το 2012. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές -€38,1 εκ έναντι ζημιών -€110,5 εκ. το 2012.

* Στα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί επιστροφής rebate και clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167) , η πώληση των θυγατρικών εταιρειών Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” ΛΤΔ και Stem Health καθώς επίσης και λοιπά έκτακτα έξοδα που συνδέονται με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/2013. Στα συγκρίσιμα για το 2012 προσαρμοσμένα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται οι απομειώσεις υπεραξίας και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού θυγατρικών, τα αποτελέσματα από την λειτουργία και την πρόβλεψη πώλησης τoυ Κυπριακού Ομίλου Vallone και η πρόβλεψη έκπτωσης (haircut) των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31.12.2011 οφειλών των Δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Σε αντίθεση με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την παρατεταμένη ύφεση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατά το 2013 επέδειξε αντοχή στα οικονομικά του αποτελέσματα καταγράφοντας στα συγκρίσιμα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή διαχείριση των νοσοκομείων και των εταιρειών του Ομίλου.

Κατά την διάρκεια του 2013 η Διοικητική Ομάδα του Ομίλου, έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την θωράκιση της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, την αποεπένδυση από μη βασικές λειτουργικές δραστηριότητες, τη συνεχή βελτιστοποίηση της κοστολογικής δομής σε συνδυασμό με την διατήρηση των θέσεων εργασίας, , τις επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής και την μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου, με απώτερο μέλημα την ενδυνάμωση αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων.

Η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί σε καθημερινή βάση τις παρούσες οικονομικές συνθήκες προβαίνοντας έγκαιρα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, με σκοπό την δημιουργία και διασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει κεφαλαιακά ισχυρός, ανταποκρινόμενος σε οποιαδήποτε πρόκληση και αβεβαιότητα προκύψει.

Σε κάθε περίπτωση όμως, κατανοώντας πλήρως την κοινωνία που δοκιμάζεται δημιουργούμε την κατάλληλη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, ώστε να προσφέρουμε συντονισμένα και στοχευμένα στις πραγματικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ ακόμη και σε καιρό κρίσης έχουμε ξεκάθαρο όραμα, σταθερές δεσμεύσεις, συνεπή στρατηγική, διαφανείς διαδικασίες, βέλτιστες πρακτικές και προσήλωση στις ηθικές αρχές διακυβέρνησης. Σταθερή μας διαχρονική προτεραιότητα παραμένει οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, διατηρώντας τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σε υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Όμιλος Υγεία - Αποτελέσματα 2013! https://www.insurancedaily.gr/omilos-ygia-apotelesmata-2013/