Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ποια πρόστιμα προβλέπει η IDD

a-guide-to-tax-penalties

Πρόστιμα και κυρώσεις για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο, που δεν πληρούν τις επαγγελματικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων και που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής δεοντολογίας προβλέπει ο νόμος για την IDD.

της Βίκυς Γερασίμου

Όπως θα δείτε αναλυτικά παρακάτω ορίζονται πρόστιμα μέχρι 1 εκατ. Ευρώ για νομικά πρόσωπα και έως 300.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα σε:

  1. σε πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες διανοµής χωρίς να είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του άρθρου 19 ή δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική διανοµή κατά παράβαση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 (Άρθρο 5: Συναλλακτικές σχέσεις των διανοµέων ασφαλιστικών προϊόντων µεταξύ τους και µε τον πελάτη ) και στο άρθρο 19 (Αρθρο 19: Ειδικό µητρώο και Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης )
  2. στους διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις των άρθρων 20 – 24 (Επαγγελµατικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων)
  3. στους διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις επιχειρηµατικής δεοντολογίας των άρθρων 27 έως 35 σε σχέση µε ασφαλιστικά προϊόντα, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν επενδυτικά προϊόντα που σχετίζονται με ασφάλιση

Σε αυτές τις περιπτώσεις η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλει µία ή περισσότερες από τις εξής κυρώσεις και µέτρα:

α) να διατάξει το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να αποφύγει να την επαναλάβει στο µέλλον,

β) αν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, να εκδώσει απόφαση οριστικής διαγραφής του από το Ειδικό Μητρώο του αρµόδιου επιµελητηρίου του άρθρου.

Η απόφαση της Εποπτικής αρχής κοινοποιείται αµέσως στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στο διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, καθώς και στο αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο υποχρεούται στην υλοποίηση της απόφασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως όχι αργότερα από δύο (2) εργάσιµες ηµέρες.

Το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επεβλήθη η κύρωση της οριστικής διαγραφής, δεν µπορεί να ζητήσει εκ νέου την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο.

γ) αν ο παραβαίνων διανοµέας είναι νοµικό πρόσωπο, η Εποπτική αρχή µπορεί να αναστείλει ή να παύσει οριστικά την άσκηση καθηκόντων διοίκησης εκ µέρους του φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 και την παράγραφο 3 του άρθρου 24, 5. 6. δ) αν ο παραβαίνων είναι νοµικό πρόσωπο, η εποπτική αρχή µπορεί να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και, σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,

ε) αν ο παραβαίνων είναι φυσικό πρόσωπο, η εποπτική αρχή µπορεί να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και, σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ποια πρόστιμα προβλέπει η IDD! https://www.insurancedaily.gr/pia-prostima-provlepi-idd/