Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ποιοι πάροχοι μπορούν να πουλήσουν PEPP; Τι ισχύει με τη διανομή;

pensions

Με βάση το πλαίσιο για το ενιαίο συνταξιοδοτικό προιόν οι εταιρίες, οι οποίες νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτηση για καταχώρηση PEPP (άρθρο 6) και άρα να είναι επιλέξιμοι κατά τον Κανονισμό πάροχοι τέτοιων προϊόντων είναι αποκλειστικά οι ακόλουθες:

– τα πιστωτικά ιδρύματα

– οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας για τους κλάδους ασφαλίσεων ζωής

– τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)

– οι επιχειρήσεις επενδύσεων που λειτουργούν σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΚ και οι οποίες παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου και ειδικότερα στην Ελλάδα οι ΑΕΠΕΥ (ν. 4514/2018)

-οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που λειτουργούν σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και ειδικότερα στην Ελλάδα οι ΑΕΔΑΚ (ν. 4099/2012)

– Οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων της ΕΕ που λειτουργούν σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ και ειδικότερα στην Ελλάδα οι ΑΕΔΟΕΕ (ν. 4209/2013).

Οι ανωτέρω χρηματοπιστωτικοί φορείς υποβάλλουν την αίτηση για καταχώρηση PEPP στις αρμόδιες αρχές τους, δηλαδή κατά περίπτωση, ανάλογα με τον πάροχο, στην ΤτΕ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 1(όχι δηλαδή στην ΕΙΟΡΑ, όπως αρχικά είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν απόφαση για τη σχετική καταχώρηση. Ε

ντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απόφασης για καταχώρηση PEPP οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν την απόφαση αυτή στην ΕΑΕΕΣ (εφεξής ΕΙΟΡΑ) και ενημερώνουν σχετικά τον αιτούντα πάροχο. Η ΕΙΟΡΑ οφείλει ακολούθως από την κοινοποίηση της απόφασης να προχωρήσει στην καταχώρηση.

Διανομή PEPP

Οι προαναφερόμενοι χρηματοπιστωτικοί φορείς μπορούν αυτονόητα να διανέμουν PEPP τα οποία οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει. Μπορούν επίσης να διανέμουν PEPP που δεν έχουν παράξει οι ίδιοι, ωστόσο υπακούοντας στην ειδικότερη τομεακή νομοθεσία που αφορά τη διανομή τους. Όσον αφορά τη διανομή, πέραν της ως άνω δυνατότητας των συγκεκριμένων φορέων, ως διανομείς (μη έχοντες την ιδιότητα και του παρόχου) νομιμοποιούνται να λειτουργήσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές του ν. 4583/2018 και οι ΑΕΕΔ του ν. 4514/2018 (Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης).


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + six =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ποιοι πάροχοι μπορούν να πουλήσουν PEPP; Τι ισχύει με τη διανομή;! https://www.insurancedaily.gr/poioi-parochoi-mporoyn-na-poylisoyn-pepp-t/