Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Τι λέει το σχέδιο νόμου για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών


Τους κανόνες σχετικά με τις δραστηριότητες των Επαγγελματικών Ταμείων (που μετονομάζονται σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών ), την ίδρυσή τους, την την προληπτική τους εποπτεία, την παρέμβαση των αρχών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών τους περιλαμβάνει σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο κατατέθηκε στις 14 Νοεμβρίου.

Σχετική αναφορά έχει κάνει το insurancedaily.gr και σε προηγούμενο άρθρο του:

Το σχέδιο για τα Επαγγελματικά Ταμεία – πλεον ΙΕΣΠ- είναι στην ουσία η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας(EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.)

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση η οποία αφορά οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, εταιρείες διαχείρισης, ασφαλιστικές εταιρείες και αντασφαλιστικές εταιρείες, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων και οι επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες :

  • Συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους που διέπουν τις δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π. και ειδικότερα το σύστημα διακυβέρνησης, τις εξωτερικές αναθέσεις, τη διαχείριση επενδύσεων και το θεματοφύλακα και θεσπίζονται νέες λεπτομερείς απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι, με τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15/16-1- 2015 (Α΄ 178) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), έχουν ήδη μεταφερθεί αρκετές από τις διατάξεις της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης. Ο ανωτέρω Κανονισμός ρυθμίζει θέματα όπως τη διαχείριση κινδύνου, τον τρόπο διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ., την οργάνωση των Τ.Ε.Α. και τα προσόντα του προσωπικού, την παροχή επαρκούς ενημέρωσης στις κατά περίπτωση αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διοίκησης.
  • Εισάγονται νέες και περισσότερο λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ι.Ε.Σ.Π. για παροχή πληροφοριών στα μέλη, στα υποψήφια μέλη και στους δικαιούχους.
  • Oρίζεται ότι επιχειρήσεις δύνανται να χρηματοδοτούν, εκτός από Ι.Ε.Σ.Π. που είναι εγκατεστημένα στο ίδιο κράτος, και Ι.Ε.Σ.Π. που έχουν εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ
  • Θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικά με την προληπτική εποπτεία που ασκεί η Αρμόδια Αρχή, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των Ι.Ε.Σ.Π. και αποσαφηνίζονται οι τομείς που εμπίπτουν στην προληπτική εποπτεία για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος. Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ρητώς, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, ότι η Αρμόδια Αρχή πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη τόσο του σκοπού της προληπτικής εποπτείας όσο και των εν γένει υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.
  • Καθορίζονται κανόνες σχετικά με τις εξουσίες παρέμβασης και τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής, τις πληροφορίες που πρέπει να 3 παρέχουν τα Ι.Ε.Σ.Π. στην Αρμόδια Αρχή, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, το επαγγελματικό απόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Απαιτείται ο νομικός διαχωρισμός μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και της χρηματοδοτούσας επιχείρησης ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων σε περίπτωση πτώχευσης της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.
  • δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής να απαιτεί από κάποιο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αν κριθεί αναγκαίο, την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων επενδύσεων και να εκδίδει κανόνες που να καθορίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ώστε να καθίσταται ευχερής η εποπτεία της ορθής εφαρμογής από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. των κανόνων του παρόντος άρθρου.
  • Αναφέρεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πρέπει να θεσπίζουν στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς που απαιτούνται για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, και διαχείριση , σε συνεχή βάση, ενός εκάστου κινδύνου, αλλά και συγκεντρωτικά των κινδύνων, στους οποίους είναι ή θα μπορούσαν να είναι εκτεθειμένα, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις των εν λόγω κινδύνων. Στις σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνεται και υποβολή σχετικών εκθέσεων προς το διοικητικό , το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του ΙΕΣΠ Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι αποτελεσματικό και κατάλληλα ενσωματωμένο στην οργανωτική δομή και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΙΕΣΠ.
  • Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και επαρκείς πληροφορίες σε υποψήφια μέλη, μέλη και δικαιούχους προς υποστήριξη των αποφάσεων που αυτοί λαμβάνουν σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους και να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων περιόδων του προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίοδο προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου προ της συνταξιοδότησης) και την περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Τι λέει το σχέδιο νόμου για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών! https://www.insurancedaily.gr/ti-leei-to-schedio-nomoy-gia-ta-idrymata/