ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου & Αξιολόγηση Κινδύνων

cars

Οι Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου αποτελούν τη λεγόμενη «μεγάλη περιοχή», της αγοράς μας, καθώς συμμετέχουν καταλυτικά στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου ασφαλιστικών εργασιών. Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης αυτοκινήτου και οι παράγοντες ευθύνης των ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων, αναμφίβολα συντελούν σε αυτήν την πραγματικότητα.

Παρά ταύτα, η ασφαλιστέα ύλη του αυτοκινήτου και της ευθύνης των ιδιοκτητών και οδηγών του, αν και ήδη αξιοπρόσεχτη, μπορεί να αυξηθεί αισθητά και έτσι να αποτελέσει σημαντικό «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης της ασφαλιστικής δραστηριότητας στη Χώρα μας.

Μία τέτοια εξέλιξη είναι απολύτως εφικτή και μπορεί να έχει θετικότατες συνέπειες στο κοινωνικό μας σύνολο. Μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο σωστής κοινωνικής αντίληψης περί της αναγκαιότητας πληρέστερης ασφαλιστικής κάλυψης του αυτοκινήτου και της ευθύνης των ιδιοκτητών και οδηγών του, ενώ ακόμη μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πόρων της κοινωνίας μας, που σήμερα καταλήγουν στην αυτοχρηματοδότηση μεγάλου μέρους των προξενούμενων ζημιών. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι μία τέτοια βελτιωμένη ασφαλιστική αντίληψη, οδηγεί σε «παράπλευρες» θετικές κοινωνικές συνέπειες, όπως είναι η σωστή οδηγική συμπεριφορά, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και ο περιορισμός του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων.

Οι Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου ήδη γνωρίζουν μεγάλες και δραστικές αλλαγές, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή νέων μοντέλων αξιολόγησης κινδύνων και δυναμικής τιμολόγησής των ασφαλιστικών καλύψεών τους. Καταλυτικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές, αναμένεται να διαδραματίσουν στο μέλλον ακόμη, περισσότερο, οι νέες τεχνολογίες, με κυρίαρχες αυτές της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). Οι αλλαγές αυτές, προκύπτουσες από τις νέες τεχνολογίες και την ενσωμάτωσή τους στις λειτουργίες του αυτοκινήτου, αναμένεται να οδηγήσουν σε μία πραγματικά νέα αγορά στο εγγύς μέλλον.

Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές προέχει να προετοιμαστούν κατάλληλα, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν αποδοτικά τις ήδη διαφαινόμενες ανατροπές στον εν λόγω Ασφαλιστικό Κλάδο υψηλού ενδιαφέροντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και Αξιολόγησης Κινδύνου, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR INSURANCE AND RISK ASSESSMENT, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει λεπτομερώς το θεματικό αντικείμενο, προσφέρει άριστη τεχνογνωσία ασφαλιστικής τεχνικής και τρόπους ανάπτυξης και διαχείρισης των εργασιών ασφάλισης αυτοκινήτου, ενώ προβλέπει τις επερχόμενες δραστικές αλλαγές και προτείνει συστηματικές μεθόδους αξιοποίησης των ευκαιριών τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου σε Αριθμούς.

β. Το Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου και Ευθύνης Ιδιοκτητών και Οδηγών Αυτοκινήτου.

γ. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων Αυτοκινήτου και Ευθύνης.

δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και Πρωτόκολλα Διαδικασιών.

ε. Ο Θεσμός του Φιλικού Διακανονισμού και οι Εφαρμογές του.

στ. Το Πλαίσιο της Νομικής Προστασίας.

ζ. Ειδικά θέματα Διαχείρισης Ζημιών εκ Περιστατικών Τροχαίων Ατυχημάτων.

η. Μέθοδοι Αποτροπής Ασφαλιστικής Απάτης.

θ. Οι Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και οι Επιδράσεις τους στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου.

ι. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και Αξιολόγησης Κινδύνων ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς, του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου.

β) Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, που τα εργασιακά τους καθήκοντα αφορούν στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, επί θεμάτων Αξιολόγησης, Ανάληψης και Διαχείρισης των σχετικών Κινδύνων και των επιδράσεών τους στην ασφαλιστική επιχείρηση.

γ) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εξειδικεύονται στην Αξιολόγηση, στην Ανάληψη Κινδύνων και στον Διακανονισμό Ζημιών και Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους και να εμβαθύνουν ακόμη πιο πολύ στις παραμέτρους, τις εξελίξεις και τις τάσεις των εν λόγω τομέων ενδιαφέροντος.

δ) Στελέχη των τομέων Αντασφάλισης και Risk Management των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών, που επιθυμούν να έχουν πλήρη και ειδική «εικόνα» των παραγόντων Risk Underwriting, Risk Assessment και Claims Management των Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

ε) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που εξειδικεύονται στις Πωλήσεις Προϊόντων Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και επιθυμούν, δια των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις βάσεις ανάπτυξης των επιδόσεών τους.

στ) Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Αναλογιστικών Τμημάτων, Νομικών Υπηρεσιών, Marketing και Product Development που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου των Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.

ζ) Νέα Στελέχη και Ενδιαφερομένους να ωθήσουν την καριέρα τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στους τομείς των Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

η) Στελέχη Τραπεζών και Επιχειρήσεων Εμπορίας Αυτοκινήτων, που χειρίζονται σσφαλιστικά θέματα και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την ασφαλιστική τους τεχνογνωσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ & ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής είναι ο κ. Πάνος Κούβαλης, Διευθυντής της ANYTIME On Line, βασικού Brand απ΄ ευθείας πωλήσεων του Ομίλου INTERAMERICAN. Είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (M.Sc.) Αναλογιστικής Επιστήμης του City University του Λονδίνου. Μεταξύ των ετών 2007 και 2014, διετέλεσε Στέλεχος της Αναλογιστικής Διεύθυνσης του Ομίλου INTERAMERICAN με κύρια έργα την ανάπτυξη μοντέλου δυναμικής τιμολόγησης και μοντέλου εσωτερικής προσαρμογής στις απαιτήσεις της Οδηγίας Solvency II. Μεταξύ των ετών 2014 και 2016, διετέλεσε Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων (Motor Underwriting) του Κλάδου Αυτοκινήτου της Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ είναι μέλος της Επιτροπής Αυτοκινήτου της Ε.Α.Ε.Ε., από το έτος 2014.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, κορυφαία Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, ως εξής:

· Ο κ. Δημήτρης Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ARAG, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αυστρία και τη Γερμανία. Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Προστασίας της Ε.Α.Ε.Ε. και, επί σειρά ετών, ανελλιπώς Μέλος της. Είναι Μέλος πολλών επιστημονικών και ασφαλιστικών Σωματείων και Ενώσεων.

· Ο κ. Σωτήρης Ματσιούλας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εργασιών και Εξυπηρέτησης του Ομίλου Eurolife ERB Ασφαλιστική. Διαθέτει αξιοπρόσεχτη και σημαντική επαγγελματική εμπειρία στους τομείς Νέων Εργασιών, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, Αποζημιώσεων και εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών Δικτύων Πωλήσεων. Έχει σπουδές Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ και εκπαίδευση στην Επιχειρησιακή Αριστεία με OPEX Black Belt στη μεθοδολογία Six-Sigma και Change Management. Έχει διατελέσει Μέλος Επιτροπών της ΕΑΕΕ, ενώ είναι Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φιλικού Διακανονισμού.

· Ο κ. Πέτρος Κωνσταντινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων (Τ.Ε.Ε. και ADR), Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής Βλαβών & Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVU Greece (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας & Ανάλυσης Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Αυτοκινήτου.

· Ο κ. Κωνσταντίνος Λάιος, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN, με εξειδίκευση σε νομικά θέματα ασφαλίσεων κατά ζημιών. Ο κος Λάιος διαθέτει πλούσια Δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία, ενώ έχει ενεργό συμμετοχή σε πλειάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλιστικού δικαίου, ως θεματικός Εισηγητής.

· Ο κ. Στράτος Χατζηπαυλής, Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου INTERAMERICAN, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει αξιοπρόσεχτη διευθυντική εμπειρία, σήμερα ως επί κεφαλής των Τομέων Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών του Ομίλου, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Νέων Συμβολαίων και Business System Development. Διετέλεσε επί κεφαλής του Τομέως Ανάληψης Κινδύνων και Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, ενώ έχει ολοκληρώσει σύγχρονα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης Executive Management (Harvard Business School και Eureko Academy).

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχονται έκπτωση προεγγραφής 30%, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου & Αξιολόγηση Κινδύνων! https://www.insurancedaily.gr/ias-asfalisis-aftokinitou-axiologisi-kindynon/