ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται System and Data Analytics Officer

ALPHA BANK
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:4 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

H θέση εντάσσεται στην ενότητα εργασιών Bancassurance της Alpha Bank, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με στρατηγικούς ασφαλιστικούς εταίρους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALPHA BANK

Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχείρισης κεφαλαίων και του private banking, της διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.

H θέση εντάσσεται στην ενότητα εργασιών Bancassurance της Alpha Bank, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με στρατηγικούς ασφαλιστικούς εταίρους.

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη διαχείρισης της βάσης δεδομένων του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου.

Κύριοι τομείς ευθύνης:

 • Εγκατάσταση, ρύθμιση παραμέτρων και συντήρηση του συστήματος διαχείρισης ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου (Bluebyte).
 • Παραμετροποίηση και συντήρηση της συνδεσιμότητας του συστήματος με ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς φορείς.
 • Υποστήριξη των καθημερινών εργασιών και της λογιστικής συμφωνίας μεταξύ της παραγωγής ασφαλιστικών προϊόντων και των εσόδων.
 • Κατάρτιση αναφορών και διενέργεια ανάλυσης επιδόσεων.
 • Συμμετοχή σε άλλα έργα σχετικά με τις εργασίες Bancassurance της Τράπεζας.

Δεξιότητες και απαιτούμενη εμπειρία:

 • Τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών αποκλειστικά στον κλάδο των ασφαλίσεων.
 • Απαραίτητη η εξειδίκευση στο λογισμικό BlueByte (παραμετροποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση).
 • Πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή θα εκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Προσήλωση στην επίτευξη ποιοτικών αποτελεσμάτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης παράλληλων αναθέσεων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@alpha.gr έως 15.4.2021 σημειώνοντας τον κωδικό αναφοράς “BB21”.

Η Alpha Bank προβλέπει διαδικασία εξ αποστάσεως συνέντευξης και παρέχει τη δυνατότητα τηλεργασίας για όσο διάστημα ισχύουν τα υφιστάμενα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.